Ako podporiť

Ako podporiť nadáciu?

Ak chcete podporiť nadáciu, môžete tak urobiť dvomi spôsobmi:

1) Prispieť finančným darom priamo na účet Nadácie PORFIX na číslo účtu: SK4502000000002833578754

Ak darujete na konkrétny účel alebo aktivitu, vpíšte ho do poznámky.

Ak si chcete overiť informácie o použití finančného daru, alebo ako darca nechcete ostať anonymný, kontaktujte nás a my vám vystavíme darovaciu zmluvu na váš dar. (Pozn.: V prípade, že darujete finančný dar rovný alebo vyšší ako 331 EUR, vzhľadom na informačné povinnosti nadácie formou zverejnenia údajov vo Výročnej správe, odporúčame uzatvoriť darovaciu zmluvu.)

2) Poukázaním % z daní fyzických alebo právnických osôb a to nasledovne: 

V daňovom priznáni

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, uskutočníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, je potrebné predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

Podaním vyhlásenia správcovi dane

Ak Vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane uskutočníte na osobitnom tlačive, ktoré ako odporúčané tlačivo vydalo Ministerstvo Financií SR, do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak zamestnanec použije vlastné tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, potom musí povinne obsahovať údaje uvedené v § 50 ods. 3 ZDP.

Údaje k vyplneniu o prijímateľovi 2% (3%) z daní:

  • IČO: 42150132
  • Názov: Nadácia PORFIX
  • Právna forma: nadácia
  • Obec, PSČ, ulica, číslo: Zemianske Kostoľany, 972 43, 4. apríla 79