AKO PODPORIŤ NADÁCIU?

Ak chcete podporiť nadáciu,  môžete tak urobiť dvomi spôsobmi:

1) Prispieť finančným darom priamo na účet Nadácie PORFIX na číslo účtu: SK4502000000002833578754

Ak darujete na konkrétny účel alebo aktivitu, vpíšte ho do poznámky.

Ak si chcete overiť informácie o použití finančného daru, alebo ako darca nechcete ostať anonymný, kontaktujte nás a my vám vystavíme darovaciu zmluvu na váš dar. (Pozn.: V prípade, že darujete finančný dar rovný alebo vyšší ako 331 EUR, vzhľadom na informačné povinnosti nadácie formou zverejnenia údajov vo Výročnej správe, odporúčame uzatvoriť darovaciu zmluvu.)

2) Poukázaním % z daní fyzických alebo právnických osôb a to nasledovne: 

V DAŇOVOM PRIZNANÍ
Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, uskutočníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, je potrebné predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

PODANÍM VYHLÁSENIA SPRÁVCOVI DANE

Ak Vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane uskutočníte na osobitnom tlačive, ktoré ako odporúčané tlačivo vydalo Ministerstvo Financií SR, do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak zamestnanec použije vlastné tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, potom musí povinne obsahovať údaje uvedené v § 50 ods. 3 ZDP.

Údaje k vyplneniu o prijímateľovi 2% (3%) z daní:
IČO: 42150132
Názov: Nadácia PORFIX
Právna forma: nadácia
Obec, PSČ, ulica, číslo: Zemianske Kostoľany, 972 43, 4. apríla 79

 

JAK PODPOŘIT NADAČNÍ FOND PORFIX CZ?

Pokud chcete podpořit Nadační fond PORFIX, můžete přispět finančním darem přímo na účet Nadačního fondu PORFIX na číslo účtu: 3789770339/0800

 

INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NADÁCIOU PORFIX

 Čítajte tu.

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NADAČNÍM FONDEM PORFIX CZ

Čtěte zde.