Výročné správy Nadácie PORFIX

Výročná správa 2015 tu

Výročná správa 2016 tu

Výročná správa 2017 tu

Výročná správa 2018 tu

Výročná správa 2019 tu

Výročná správa 2020 tu

 

Profil Nadácie PORFIX

Nadácia PORFIX so sídlom ul. 4. apríla 79, 972 43  Zemianske Kostoľany bola založená 10.
novembra 2010 a dňa 16. novembra 2010 bola registrovaná do Registra nadácií Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom 203/Na-2002/977.

Zakladateľom nadácie je PORFIX – pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO: 31 562 175

Kontaktnadacia@porfix.sk

 

Účelom nadácie je podpora aktivít:

 • zameraných na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt,
 • zameraných na ochranu zdravia,
 • zameraných na ochranu práv detí a mládeže,
 • zameraných na rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a športu,
 • verejnoprospešného charakteru,
 • pri ochrane ľudských práv.

 

 

Profil Nadačního fondu PORFIX

 

Nadační fond PORFIX se sídlem  Kladská 464, Poříčí, PSČ 541 03 Trutnov 3 byl založen 22.10. 2014.

Zakladatelem nadačního fondu je společnost PORFIX CZ a.s., IČ 60108924, se sídlem Trutnov 3, Kladská ul. 464, PSČ 541 03, společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 1027,

 

Účelem nadačního fondu je podpora:

 • aktivit zaměřených na ochranu a tvorbu životního prostředí a zachování přírodních hodnot,
 • aktivit zaměřených na ochranu zdraví,
 • aktivit zaměřených na ochranu práv dětí a mládeže,
 • aktivit zaměřených na rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu,
 • aktivit veřejně prospěšného charakteru,
 • aktivit při ochraně lidských práv.